Giới thiệu định dạng đề thi Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc

Trung tâm xin giới thiệu các định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ tới các bạn học viên cần nắm rõ như sau:

1.Trình độ A2 (Bậc 2/6 theo Khung NLNN)

Định dạng bài thi Trình độ A2 được công bố tại Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phần chính của bài thi Trình độ A2 như sau:

Cách tính điểm

Tổng điểm: 100, sau đó quy về thang 10, làm tròn đến 0,25. Không có điểm liệt.

Yêu cầu đạt: Tổng điểm của cả 4 kỹ năng là 6,5 (theo thang 10).

Chi tiết định dạng đề thi Trình độ A2.

2.Trình độ B1-C1 (Bậc 3-5/6 theo Khung NLNN)

Định dạng bài thi Trình độ B1-C1 được công bố tại Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phần chính của bài thi Trình độ B1-C1 như sau:

Chi tiết định dạng đề thi Trình độ B1-C1 (FILE đính kèm)

 Cách tính điểm:

 –   Điểm của các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết được quy về điểm 10 (giống với kỹ năng Nói)

                                              Điểm Đọc + Nghe+ Viết + Nói

–   Điểm TBC = —————————————————————————

                                                                    4

Bảng quy đổi điểm:

Điểm TBC

Khung NLNN 6 bậc Việt Nam

Khung tham chiếu Châu Âu

0-3,5

Không xét

Không xét

4,0-5,5

3

B1

6,0-8,0

4

B2

8,5-10

5

C1

 

3. Trình độ B1 (Dạng thức Sau đại học, tương đương Bậc 3/6 theo Khung NLNN)

Định dạng đề thi Trình độ B1 (Dạng thức SĐH) quy định tại Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phần chính của bài thi Trình độ B1 như sau:

Tổng điểm: 100 điểm.

Ghi chú: Theo Phụ lục IV – Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thí sinh đạt tổng số 50,0 điểm, điểm mỗi phần thi không dưới 30% là đạt yêu cầu.

 4. Trình độ B2 (Dạng thức Sau đại học, tương đương Bậc 4/6 theo Khung NLNN)

 Định dạng đề thi Trình độ B2 (Dạng thức SĐH) quy định tại Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phần chính của bài thi Trình độ B2 như sau:Ghi chú: Trường Đại học Hà Nội áp dụng cách thức đánh giá bài thi Trình độ B2 như đối với bài thi trình độ B1. Theo đó, thí sinh đạt tổng số 50,0 điểm, điểm mỗi phần thi không dưới 30% là đạt yêu cầu.

Mọi thông tin chi tiết Liên hệ : 039.241.1559


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *